ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE


Słupy policzone

04 grudnia 2017

Nieadekwatnie do zdjęcia, nie chodzi o słupy energetyczne. „Słup” (figurant, spekulant, osoba nieuprawniona) - określenie to było często używane w ostatnich latach, zwłaszcza w 2012 i 2013 roku podczas protestu rolników w woj. zachodniopomorskim. Oznacza osobę, która startowała do przetargów ograniczonych, organizowanych przez ANR nie po to by kupić ziemię w celu powiększenia gospodarstwa rodzinnego, lecz by nabyty grunt szybko zbyć komuś innemu, wnieść go aportem do spółki albo po prostu trzymać jako lokatę kapitału, nie uprawiać go osobiście i czekać na wzrost cen.

 

W ostatnim czasie, w odpowiedzi na interpelację poselską, Minister Rolnictwa przedstawił dane dotyczące tego zjawiska dotyczące lat 2008-2015. Wskazano 4 nabywców, którzy łącznie kupili 1242 ha.

(Źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F1/%24FILE/i16645-o1.pdf - dostęp 4 grudnia 2017 r. godz. 17.20).

 

W okresie od listopada 2015 r. do chwili obecnej Agencja Nieruchomości Rolnych (następnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) złożyła dwa wnioski do sądu o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży. W okresie tym Agencja skierowała cztery zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zakupem/dzierżawą nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione i ich uczestnictwem w przetargach ograniczonych. W trzech przypadkach organy ścigania wszczęły stosowne postępowania, w jednym przypadku odmówiono wszczęcia śledztwa.

 

Wykup państwowej ziemi przez „słupy” był jedną z przesłanek (obok ochrony gruntów przed nabywaniem przez cudzoziemców) ustawowego wstrzymania sprzedaży z Zasobu WRSP i wprowadzenia systemu zgód administracyjnych na nabycie gruntów na rynku prywatnym w kwietniu 2016 r.  W latach 2008-2015 ANR sprzedała 881 tys. ha gruntów państwowych.

 

Tomasz Ciodyk  

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496