ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Nowelizacja UKUR - czar prysł

04 maja 2019

Sejm uchwalił w dniu 26 kwietnia br. nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pierwszy projekt noweli ukazał się w listopadzie 2017 r. W międzyczasie nastąpiła zmiana na stanowisku ministra rolnictwa, co spowodowało zmiany w pierwotnym rządowym projekcie ustawy. Ostateczny efekt prac legislacyjnych rozczarowuje. W końcowej fazie prac zrezygnowano z pełnego uwolnienia obrotu na terenie miast. Zwyciężyła postawa zachowawcza, niechętna głębszej liberalizacji na rynku - nawet na terenach, które nie mają i często nie mogą mieć nic wspólnego z rolnictwem.

 

Częściowe ułatwienie obrotu, polegające na likwidacji wymogu uzyskiwania zgody na nabycie gruntów o powierzchni do 1 ha (poprzednio do 0,3 ha) przez nabywców nie będących rolnikami indywidualnymi lub innymi uprawnionymi podmiotami wskazanymi w ustawie, wprowadzono zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich. Z tą tylko różnicą, że na terenach miast nabywców nie będą dotyczyć ograniczenia w dysponowaniu nabytym gruntem (zakaz sprzedaży i wydzierżawienia, obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa).

 

Co do powyższych ograniczeń, to skrócono okres ich obowiązywania z 10 do 5 lat. Nie jest to zmiana istotna, bo dla nabywcy zamierzającego np. grunt zabudować to okres ten jest i tak za długi, a jeśli ktoś kupuje ziemię by ją uprawiać, to nie ma to większego znaczenia.

 

Wracając do sprawy uwolnienia obrotu gruntami do 1 ha, należy pamiętać, że w przedziale od 0,3 ha (granica obowiązywania UKUR w ogóle) do 1 ha (powierzchnia, poniżej której nie trzeba uzyskiwać zgód na nabycie) nadal przysługiwać będzie KOWR prawo pierwokupu. Tak więc np. deweloper kupujący w mieście grunt pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, np. 9000 m2, zmuszony będzie zawrzeć ze sprzedającym najpierw umowę warunkową, potem czekać na stanowisko KOWR czy skorzysta z pierwokupu, by potem podpisać ostateczną umowę przenoszącą własność. A tak na marginesie dziwić może fakt, że KOWR – państwowa instytucja, która zajmuje się głównie sprawami rolnymi i gospodarki żywnościowej, ma możliwość ingerencji w rozwój miast, przemysłu, usług itp. Może np. zablokować nabycie gruntu pod inwestycje w mieście. Ustawa daje bowiem urzędnikom szerokie pole działania w tym zakresie.

 

Z niewielu korzystnych zmian dla rynku i obywateli wskazać należy wyłączenie spod ustawy (wreszcie !) transferów własności związanych ze zniesieniem współwłasności, podziałem majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, działem spadku, a także postępowaniem egzekucyjnym i upadłościowym.

 

Właściciele gruntów, którzy zamierzają je sprzedać na rzecz innych podmiotów niż rolnik indywidualny lub inne podmioty uprawnione, obdarowani zostali przez ustawodawcę znacznym wydłużeniem procedur administracyjnych. Zanim można będzie ubiegać się o zgodę KOWR, instytucja ta sama poszuka „lepszego” nabywcy (rolnika), a jak się nie uda – dopiero wtedy może rozpatrzyć wniosek o zgodę na nabycie przez nabywcę wskazanego przez zbywcę. Oznacza to, że właściciel ziemi często pozbawiony będzie prawa decydowania komu sprzeda swoją własność.

 

Ograniczono również przypadki, w których będzie można żądać od KOWR nabycia nieruchomości, jeżeli instytucja ta nie wyda zgody na nabycie gruntu przez nabywcę wskazanego przez zbywcę. Dotyczy to m.in. braku zgody KOWR ze względu na tzw. nadmierną koncentrację ziemi po stronie nabywcy, przez co w praktyce należy rozumieć, że po nabyciu posiadałby on więcej, niż 300 ha użytków rolnych.

 

Ustawa zostanie rozpatrzona przez Senat na posiedzeniu w dniach 8-10 maja br.

 

Tomasz Ciodyk

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496