ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w 2018 roku

28 kwietnia 2019

Rok 2018 był drugim pełnym rokiem, w którym cudzoziemcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz z Konfederacji Szwajcarskiej mogli nabywać nieruchomości rolne i leśne na takich samych zasadach jak obywatele polscy (od 1 maja 2016 r.). Nabywcy z innych krajów nadal muszą uzyskiwać stosowne zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zgodnie ze Sprawozdaniem MSWiA dotyczącym nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w 2018 r., skierowanym pod koniec marca do Sejmu, zanotowano 7 334 transakcji nabycia nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców o ogólnej powierzchni 5 036 ha (w 2017 r. było to 5 464 transakcji dotyczących 4 483 ha).

 

Z ww. powierzchni 799 ha stanowiły grunty rolne i leśne (w tym 182 ha grunty leśne), które zostały nabyte w 1 044 transakcjach. Najwięcej gruntów nabyli obywatele i osoby prawne z Niemiec, a pod względem lokalizacji przodowały woj. śląskie, zachodniopomorskie i opolskie. Dla porównania - w 2017 r. były to 722 transakcje na powierzchnię 1 069 ha (w tym 109 ha grunty leśne). W grupie gruntów rolnych nastąpił więc spadek o ponad 300 ha.

 

 

 

Cudzoziemcy nabywali także udziały i akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych. W 2018 r. zarejestrowano 182 takie transakcje dotyczące 3 926 ha. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił więc istotny wzrost – dwukrotny jeśli chodzi o liczbę transakcji (91 w 2017 r.) oraz o 58% w powierzchni (2 478 ha w 2017 r.).

Nieruchomości rolne i leśne stanowiły 3 132 ha, co w porównaniu z 2017 r. (1 756 ha) oznacza wzrost o 78%. Połowa tej powierzchni dotyczyła woj. wielkopolskiego. Rok 2018 był kolejnym, w którym nastąpił znaczny wzrost powierzchni gruntów rolnych i leśnych związanej z nabyciem udziałów i akcji w spółkach. Również w 2017 r. omawiana powierzchnia była o ok. 80 % większa, niż w 2016 r. (979 ha). W transakcjach, na podstawie których nabyto lub objęto akcje lub udziały w spółkach posiadających nieruchomości rolne i leśne, dominował kapitał niemiecki (2,3 tys. ha).

 

 

 

Wprawdzie w 2018 r. cudzoziemcy nabyli mniejszą powierzchnię gruntów rolnych i leśnych, niż w roku 2017, to zanotowano jednocześnie znaczny wzrost w zakresie nabywania udziałów i akcji w spółkach posiadających ziemię rolną - i to pomimo obowiązywania restrykcyjnych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Mając jednak na uwadze powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w Polsce (ok. 14,7 mln ha) oraz wielkość rocznego obrotu na rynku ziemi rolniczej (w granicach 100-200 tys. ha w ostatnich latach), zjawiska „przejmowania gruntów rolnych przez cudzoziemców w Polsce” nie można uznać za znaczące.

 

Tomasz Ciodyk

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496