ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE


KOWR - nowa instytucja zarządzająca państwowymi gruntami rolnymi

31 sierpnia 2017

 

W dniu 1 września br. rozpoczyna działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – instytucja stworzona na bazie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, które zakończyły swój byt 31 sierpnia 2017 r. KOWR przejmie m.in. dotychczasowe zadania ANR związane z zarządzaniem i prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także nadzorem nad prywatnym rynkiem ziemi wynikajacym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Ważnym wyzwaniem dla KOWR i to już na początku działalności, będzie uczestnictwo w procesie transferu gruntów Zasobu WRSP, położonych głównie na terenie miast, do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), który stanie się bankiem ziemi na potrzeby realizacji programu budownictwa czynszowego (tzw. Pakiet Mieszkanie Plus). Na cele te przejete zostaną również grunty od innych dysponentów mienia Skarbu Państwa, tj. Agencji Mienia Wojskowego, Lasów Państwowych, starostów i prezydentów miast na prawach powiatu..


„Odchudzenie KOWR” z cennych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczać może dalszą marginalizację tej instytucji jako czynnego uczestnika rynku nieruchomości. Warto przypomnieć, że ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. wstrzymano na okres 5 lat sprzedaż państwowych gruntów rolnych o powierzchni 2 ha i większych. W 2016 roku ANR sprzedała 17,7 tys. ha. Przed wprowadzeniem ograniczeń, roczne wolumeny sprzedaży przekraczały 100 tys. ha.

 

KOWR będzie także zaangażowany w zapowiadane ustawowe przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Na gruntach Zasobu WRSP, np. w Warszawie w Wilanowie,  stoi szereg wielolokalowych budynków mieszkalnych. Procedurę uwłaszczenia w odniesieniu do właścicieli lokali w tych budynkach, zobowiązany będzie przeprowadzić KOWR.

 

Powołanie do życia KOWR oznaczało dla ok. 30% pracowników ANR i ARR utratę pracy. W ANR nie złożono propozycji pracy w KOWR wielu specjalistom od gospodarowania ziemią, w tym niektórym z wieloletnim stażem pracy (nawet ponad 20-letnim) i wysokimi kwalifikacjami (np. z państwowymi uprawnieniami w zawodach nieruchomościowych). Jednocześnie, niektórzy pracownicy ANR nie przyjęli warunków zatrudnienia w KOWR. Zadaniem kierownictwa nowej instytucji będzie zapewnienie ciągłości działania, głównie w procedurach przetargowych związanych z dzierżawą i sprzedażą ziemi, a także odpowiedniego poziomu obsługi obywateli, np. przy wydawaniu zgód na nabycie nieruchomości rolnych na rynku prywatnym.

 

W sytuacji, gdy zmniejszy się rola KOWR w sprzedaży gruntów inwestycyjnych, utrzymywany będzie jednocześnie zakaz sprzedaży gruntów rolnych, a ziemi do dzierżawy dla rolników będzie coraz mniej, zadania tej instytucji w dziedzinie nieruchomości koncentrować się będą na obowiązkach wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (nadzór nad rynkiem prywatnym ziemi rolnej) oraz nadzorem właścicielskim nad wydzierżawionymi gruntami państwowymi. Instytucja tracić będzie charakter organizacji o charakterze biznesowym, jaką niewątpliwe była w ostatnich latach, stając się stopniowo typowym urzędem z kręgu administracji publicznej.

 

 

Tomasz Ciodyk

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496