ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

06 sierpnia 2019
  Uwarunkowania prawne Przez długie lata prawo nie ograniczało obywatelom polskim możliwości nabywania nieruchomości rolnych. Od 2003 r. (wejście w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zwanej w dalszej części UKUR)
04 maja 2019
Sejm uchwalił w dniu 26 kwietnia br. nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pierwszy projekt noweli ukazał się w listopadzie 2017 r. W międzyczasie nastąpiła zmiana na stanowisku ministra rolnictwa,
28 kwietnia 2019
  Rok 2018 był drugim pełnym rokiem, w którym cudzoziemcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz z Konfederacji Szwajcarskiej mogli nabywać nieruchomości rolne i leśne na
22 kwietnia 2019
Niedawno GUS podał informację o średnich cenach gruntów ornych w Polsce na rynku prywatnym w 2018 roku. Średnia cena 1 ha dla kraju wyniosła 44 381 zł. W porównaniu z
15 marca 2019
  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nad którym prace toczą się od listopada 2017 r. Część zapowiadanych zmian Minister Rolnictwa zapowiadał w sierpniu ubiegłego roku, określając
07 marca 2019
W dniach 17 stycznia i 6 marca br. na posiedzeniach Rady Krajowej odbyły się wybory do nowego Zarządu PFSRM. W wyniku głosowań Prezydentem Federacji wybrany został Tomasz Ciodyk (Warszawskie Stowarzyszenie
07 stycznia 2019
Pod koniec ubiegłego roku GUS opublikował raport o obrocie nieruchomościami w 2017 roku. Wynika z niego m.in., że powierzchnia użytków rolnych będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży wyniosła 89 452 ha. Największy
28 listopada 2018
  Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt nowelizacji UKUR, zapowiedziany przez Ministra pod koniec sierpnia br. Najważniejsze propozycje dotyczą: 1. wyłączenia spod działania ustawy gruntów położonych w granicach
04 listopada 2018
Dane GUS dotyczące przeciętnej ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym świadczą o utrzymywaniu się niewielkiego, lecz stabilnego wzrostu. W II kwartale 2018 średnia cena wyniosła 44 252 zł/ha i była
08 września 2018
Pod koniec sierpnia Minister Rolnictwa w wywiadzie dla TVN zapowiedział „lekkie poluzowanie rygorów związanych z ziemią”. Miałoby ono polegać na podwyższeniu z 0,3 ha do 1 ha powierzchni gruntów rolnych,
15 czerwca 2018
  Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem po upływie 12-letniego okresu przejściowego, w którym obowiązywały ograniczenia administracyjne dotyczące nabywania ziemi rolnej i lasów przez cudzoziemców z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia
08 maja 2018
  Najnowsze dane Ministerstwa Sprawiedliwości świadczą o istotnym spadku liczby transakcji na rynku nieruchomości rolnych. W 2017 roku zawarto w Polsce 57 tys. umów sprzedaży, czyli o 12,7 tys. mniej (spadek
04 maja 2018
    STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ serdecznie zaprasza na 2-dniowe szkolenie do Uniejowa w dniach 21-22 maja 2018 r. (poniedziałek-wtorek).   21 maja 2018 r. „Rynek nieruchomości rolnych – podstawy prawne, praktyka,
10 kwietnia 2018
Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło drugą wersję dużej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Uwagi do poprzedniej wersji, datowanej na listopad 2017 r., przedstawiłem w artykule pt. „Projekt nowelizacji ustawy o
31 marca 2018
Wiadomo było, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nijak się ma do rozwoju budownictwa mieszkaniowego (również w ramach Programu Mieszkanie Plus), a wręcz szkodzi, bo blokuje zabudowę gruntów nie objętych
31 marca 2018
  Z danych GUS wynika, że w 2017 r. średnia cena 1 ha gruntów ornych na rynku prywatnym wyniosła 41 288 zł. W porównaniu ze średnią za 2016 r. (39 706
20 stycznia 2018
  Pojawił się nowy projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR), tym razem poselski, autorstwa posłów Porozumienia i PIS. Wyłącza on spod ustawowych restrykcji w obrocie ziemią sprzedaż przez rolników
04 stycznia 2018
Pytanie jest proste - odpowiedź już nie. Próbując szacować wielkość obrotu, wykorzystać można jedynie dane GUS, dotyczące transakcji kupna/sprzedaży użytków rolnych. Innych danych o obrocie w ujęciu powierzchniowym nie ma.
04 grudnia 2017
Nieadekwatnie do zdjęcia, nie chodzi o słupy energetyczne. „Słup” (figurant, spekulant, osoba nieuprawniona) - określenie to było często używane w ostatnich latach, zwłaszcza w 2012 i 2013 roku podczas protestu
19 listopada 2017
  Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) regulującej obrót nieruchomościami uznanymi przez jej przepisy za nieruchomości rolne. Projekt przynosi rolnikom indywidualnym pewne ułatwienia w obrocie. Nie
08 listopada 2017
W dniu 19 października 2017 r., dokładnie w 26 rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy stanowiącej podstawę zarządzania i prywatyzacji państwowej ziemi po PGR-ach, Sąd Najwyższy w drodze uchwały (III CZP
18 października 2017
Za sprawą działalności tzw. „Komisji Ministra Jakiego” wraca temat reprywatyzacji. W TV i radiu wypowiadają się dziennikarze i „specjaliści”, wrzucając do jednego worka dekret Bieruta o gruntach warszawskich, reformę rolną,
27 września 2017
  GUS podał ceny gruntów ornych na rynku prywatnym w II kwartale 2017 r. (źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html - data dostępu 27 września godz. 17.45). Średnia cena 1 ha wyniosła 41 622 zł
11 września 2017
  Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące zbywania i nabywania nieruchomości rolnych, określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Utrudniają one możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby
31 sierpnia 2017
  Rynek nieruchomości rolnych w Polsce można podzielić umownie na rynek prywatny, zwany międzysąsiedzkim, gdzie zbywcami i nabywcami są najczęściej osoby prywatne, głównie rolnicy oraz rynek państwowy, gdzie zbywane są nieruchomości
31 sierpnia 2017
Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Istotne zmiany tego aktu prawnego wprowadzone zostały ustawą z dnia
31 sierpnia 2017
  W dniu 1 września br. rozpoczyna działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – instytucja stworzona na bazie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, które zakończyły swój byt 31 sierpnia

,Przycisk

 

18 października 2017 r.

 

Artykuł poświęcony zagadnieniom związanym z reprywatyzacją nieruchomości rolnych - o reformie rolnej, Zabużanach, postępowaniach regulacyjnych w sprawie roszczeń kościelnych i ustawie o reprywatyzacji z 2001 r., którą zawetował Prezydent.

Ceny ziemi na rynku prywatnym w

II kwartale 2017 r.

Przycisk

27 września 2017 r.

 

Informacja o cenach gruntów ornych na rynku prywatnym w II kwartale

2017 r. według GUS.

"Puste pole za stodołą ...", czyli skutki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego poza rolnictwem *

Przycisk

11 września 2017 r.

 

Artykuł przedstawia problem lokalizacji inwestycji o różnym charakterze na terenach nie objętych planami zagospodarowania przestrzennego. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w kształcie obowiązującym od 30 kwietnia 2016 r. bardzo ogranicza te procesy. Ma to związek z obowiązkami ciążącymi na nabywcy nieruchomości, który musi m.in. przez 10 lat użytkować grunt rolniczo.

Aktualne przepisy o obrocie ziemią rolniczą - vademecum

Przycisk

31 sierpnia 2017 r.

 

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Istotne zmiany tego aktu prawnego wprowadzone zostały ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W artykule zaprezentowano - w formie pytań i odpowiedzi - najważniejsze postanowienia wynikające z tych ustaw, dotyczące szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami rolnymi.

KOWR - nowa instytucja zarządzająca państwowymi gruntami rolnymi

Przycisk

 

31 sierpnia 2017 r.

 

W dniu 1 września br. rozpoczyna działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - instytucja utworzona na bazie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, które zakończyły swój byt 31 sierpnia 2017 r. KOWR przejmie m.in. dotychczasowe zadania ANR związane z zarządzaniem i prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rynek nieruchomości rolnych w Polsce - podstawowe informacje

31 sierpnia 2017 r.

 

Artykuł przedstawia podstawowe informacje o rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Scharakteryzowano m.in. uwarunkowania prawne, wielkość obrotu, ceny i czynsze za ziemię rolną. Analiza dotyczy zarówno rynku prywatnego, jak i państwowego.

Państwowa ziemia rolna nie dla dzierżawców

Przycisk

 

8 listopada 2017 r.

 

Komentarz do stanowiska Sądu Najwyższego w sprawie uprawnień dzierżawców państwowej ziemi rolnej do jej zakupu po wyłączeniu 30% powierzchni dzierżawy na podstawie przepisów z 2011 roku.

zycisk

Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - krok do przodu i cała wstecz

Przycisk

19 listopada 2017 r.

 

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przedstawionego przez Ministerstwo Rolnictwa.

Słupy policzonePrzycisk

Przycisk

Przycisk

Ceny ziemi rolnej w 2017 r.

Przycisk

31 marca 2018 r.

 

Informacja o cenach ziemi rolnej w 2017 r. publikowanych przez GUS.

Przycisk

31 marca 2018 r.

 

Nowe przepisy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych mają ułatwić nabywanie gruntów pod mieszkaniówkę w miastach.

Druga wersja projektu dużej nowelizacji UKURzycisk

Pzycisk

Zapraszamy na szkolenia o rynku i wycenie nieruchomości rolnych [archiwalny]

Przycisk

Rynek odczuł UKUR - duży spadek liczby transakcji na rynku ziemi rolniczej

Przycisk

8 maja 2018 r.

 

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości o liczbie umów sprzedaży nieruchomości rolnych zawartych w 2017 rokuPrzycis

Przycisk

8 września 2018 r.

 

Minister Rolnictwa zapowiedział, że chce podnieść limit obowiązywania UKUR z 0,3 ha do 1 ha

Ziemia rolna nadal w cenie

zycisk

Przycisk

28 listopada 2018 r.

 

Analiza nowego projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

 

 

Rynek się kurczy

Przycisk

7 stycznia 2019 r.

 

Informacja o wielkości obrotu użytkami rolnymi w Polsce w 2017 roku.

Przycisk

Projekt nowelizacji UKUR w Sejmie

Przycisk

15 marca 2019 r.

 

Analiza wybranych propozycji zmian przepisów o obrocie ziemią.

Przycisk

22 kwietnia 2019 r.

 

Informacja o cenach gruntów ornych wg GUS w 2018 roku.

Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w 2018 roku

Przycisk

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496