ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

14 czerwca 2020
Po okresie liberalizacji na ryku ziemi rolniczej, który rozpoczął się wraz z transformacją ustrojową, kolejne rządy, począwszy od 2003 roku, systematycznie wprowadzały przepisy regulujące obrót ziemią rolniczą, zarówno prywatną, jak
06 sierpnia 2019
  Uwarunkowania prawne Przez długie lata prawo nie ograniczało obywatelom polskim możliwości nabywania nieruchomości rolnych. Od 2003 r. (wejście w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zwanej w dalszej części UKUR)
04 maja 2019
Sejm uchwalił w dniu 26 kwietnia br. nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pierwszy projekt noweli ukazał się w listopadzie 2017 r. W międzyczasie nastąpiła zmiana na stanowisku ministra rolnictwa,
28 kwietnia 2019
  Rok 2018 był drugim pełnym rokiem, w którym cudzoziemcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz z Konfederacji Szwajcarskiej mogli nabywać nieruchomości rolne i leśne na
22 kwietnia 2019
Niedawno GUS podał informację o średnich cenach gruntów ornych w Polsce na rynku prywatnym w 2018 roku. Średnia cena 1 ha dla kraju wyniosła 44 381 zł. W porównaniu z
15 marca 2019
  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nad którym prace toczą się od listopada 2017 r. Część zapowiadanych zmian Minister Rolnictwa zapowiadał w sierpniu ubiegłego roku, określając
07 marca 2019
W dniach 17 stycznia i 6 marca br. na posiedzeniach Rady Krajowej odbyły się wybory do nowego Zarządu PFSRM. W wyniku głosowań Prezydentem Federacji wybrany został Tomasz Ciodyk (Warszawskie Stowarzyszenie
07 stycznia 2019
Pod koniec ubiegłego roku GUS opublikował raport o obrocie nieruchomościami w 2017 roku. Wynika z niego m.in., że powierzchnia użytków rolnych będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży wyniosła 89 452 ha. Największy
28 listopada 2018
  Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt nowelizacji UKUR, zapowiedziany przez Ministra pod koniec sierpnia br. Najważniejsze propozycje dotyczą: 1. wyłączenia spod działania ustawy gruntów położonych w granicach
04 listopada 2018
Dane GUS dotyczące przeciętnej ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym świadczą o utrzymywaniu się niewielkiego, lecz stabilnego wzrostu. W II kwartale 2018 średnia cena wyniosła 44 252 zł/ha i była
08 września 2018
Pod koniec sierpnia Minister Rolnictwa w wywiadzie dla TVN zapowiedział „lekkie poluzowanie rygorów związanych z ziemią”. Miałoby ono polegać na podwyższeniu z 0,3 ha do 1 ha powierzchni gruntów rolnych,
15 czerwca 2018
  Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem po upływie 12-letniego okresu przejściowego, w którym obowiązywały ograniczenia administracyjne dotyczące nabywania ziemi rolnej i lasów przez cudzoziemców z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia
08 maja 2018
  Najnowsze dane Ministerstwa Sprawiedliwości świadczą o istotnym spadku liczby transakcji na rynku nieruchomości rolnych. W 2017 roku zawarto w Polsce 57 tys. umów sprzedaży, czyli o 12,7 tys. mniej (spadek
04 maja 2018
    STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ serdecznie zaprasza na 2-dniowe szkolenie do Uniejowa w dniach 21-22 maja 2018 r. (poniedziałek-wtorek).   21 maja 2018 r. „Rynek nieruchomości rolnych – podstawy prawne, praktyka,
10 kwietnia 2018
Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło drugą wersję dużej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Uwagi do poprzedniej wersji, datowanej na listopad 2017 r., przedstawiłem w artykule pt. „Projekt nowelizacji ustawy o
31 marca 2018
Wiadomo było, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nijak się ma do rozwoju budownictwa mieszkaniowego (również w ramach Programu Mieszkanie Plus), a wręcz szkodzi, bo blokuje zabudowę gruntów nie objętych
31 marca 2018
  Z danych GUS wynika, że w 2017 r. średnia cena 1 ha gruntów ornych na rynku prywatnym wyniosła 41 288 zł. W porównaniu ze średnią za 2016 r. (39 706
20 stycznia 2018
  Pojawił się nowy projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR), tym razem poselski, autorstwa posłów Porozumienia i PIS. Wyłącza on spod ustawowych restrykcji w obrocie ziemią sprzedaż przez rolników
04 stycznia 2018
Pytanie jest proste - odpowiedź już nie. Próbując szacować wielkość obrotu, wykorzystać można jedynie dane GUS, dotyczące transakcji kupna/sprzedaży użytków rolnych. Innych danych o obrocie w ujęciu powierzchniowym nie ma.
04 grudnia 2017
Nieadekwatnie do zdjęcia, nie chodzi o słupy energetyczne. „Słup” (figurant, spekulant, osoba nieuprawniona) - określenie to było często używane w ostatnich latach, zwłaszcza w 2012 i 2013 roku podczas protestu
19 listopada 2017
  Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) regulującej obrót nieruchomościami uznanymi przez jej przepisy za nieruchomości rolne. Projekt przynosi rolnikom indywidualnym pewne ułatwienia w obrocie. Nie
08 listopada 2017
W dniu 19 października 2017 r., dokładnie w 26 rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy stanowiącej podstawę zarządzania i prywatyzacji państwowej ziemi po PGR-ach, Sąd Najwyższy w drodze uchwały (III CZP
18 października 2017
Za sprawą działalności tzw. „Komisji Ministra Jakiego” wraca temat reprywatyzacji. W TV i radiu wypowiadają się dziennikarze i „specjaliści”, wrzucając do jednego worka dekret Bieruta o gruntach warszawskich, reformę rolną,
27 września 2017
  GUS podał ceny gruntów ornych na rynku prywatnym w II kwartale 2017 r. (źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html - data dostępu 27 września godz. 17.45). Średnia cena 1 ha wyniosła 41 622 zł
11 września 2017
  Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące zbywania i nabywania nieruchomości rolnych, określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Utrudniają one możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby
31 sierpnia 2017
  Rynek nieruchomości rolnych w Polsce można podzielić umownie na rynek prywatny, zwany międzysąsiedzkim, gdzie zbywcami i nabywcami są najczęściej osoby prywatne, głównie rolnicy oraz rynek państwowy, gdzie zbywane są nieruchomości
31 sierpnia 2017
Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Istotne zmiany tego aktu prawnego wprowadzone zostały ustawą z dnia

,Przycisk

 

18 października 2017 r.

 

Artykuł poświęcony zagadnieniom związanym z reprywatyzacją nieruchomości rolnych - o reformie rolnej, Zabużanach, postępowaniach regulacyjnych w sprawie roszczeń kościelnych i ustawie o reprywatyzacji z 2001 r., którą zawetował Prezydent.

Ceny ziemi na rynku prywatnym w

II kwartale 2017 r.

Przycisk

27 września 2017 r.

 

Informacja o cenach gruntów ornych na rynku prywatnym w II kwartale

2017 r. według GUS.

"Puste pole za stodołą ...", czyli skutki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego poza rolnictwem *

Przycisk

11 września 2017 r.

 

Artykuł przedstawia problem lokalizacji inwestycji o różnym charakterze na terenach nie objętych planami zagospodarowania przestrzennego. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w kształcie obowiązującym od 30 kwietnia 2016 r. bardzo ogranicza te procesy. Ma to związek z obowiązkami ciążącymi na nabywcy nieruchomości, który musi m.in. przez 10 lat użytkować grunt rolniczo.

Aktualne przepisy o obrocie ziemią rolniczą - vademecum

Przycisk

31 sierpnia 2017 r.

 

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Istotne zmiany tego aktu prawnego wprowadzone zostały ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W artykule zaprezentowano - w formie pytań i odpowiedzi - najważniejsze postanowienia wynikające z tych ustaw, dotyczące szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami rolnymi.

KOWR - nowa instytucja zarządzająca państwowymi gruntami rolnymi

Przycisk

 

31 sierpnia 2017 r.

 

W dniu 1 września br. rozpoczyna działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - instytucja utworzona na bazie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, które zakończyły swój byt 31 sierpnia 2017 r. KOWR przejmie m.in. dotychczasowe zadania ANR związane z zarządzaniem i prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rynek nieruchomości rolnych w Polsce - podstawowe informacje

31 sierpnia 2017 r.

 

Artykuł przedstawia podstawowe informacje o rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Scharakteryzowano m.in. uwarunkowania prawne, wielkość obrotu, ceny i czynsze za ziemię rolną. Analiza dotyczy zarówno rynku prywatnego, jak i państwowego.

Państwowa ziemia rolna nie dla dzierżawców

Przycisk

 

8 listopada 2017 r.

 

Komentarz do stanowiska Sądu Najwyższego w sprawie uprawnień dzierżawców państwowej ziemi rolnej do jej zakupu po wyłączeniu 30% powierzchni dzierżawy na podstawie przepisów z 2011 roku.

zycisk

Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - krok do przodu i cała wstecz

Przycisk

19 listopada 2017 r.

 

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przedstawionego przez Ministerstwo Rolnictwa.

Słupy policzonePrzycisk

Przycisk

Przycisk

Ceny ziemi rolnej w 2017 r.

Przycisk

31 marca 2018 r.

 

Informacja o cenach ziemi rolnej w 2017 r. publikowanych przez GUS.

Przycisk

31 marca 2018 r.

 

Nowe przepisy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych mają ułatwić nabywanie gruntów pod mieszkaniówkę w miastach.

Druga wersja projektu dużej nowelizacji UKURzycisk

Pzycisk

Zapraszamy na szkolenia o rynku i wycenie nieruchomości rolnych [archiwalny]

Przycisk

Rynek odczuł UKUR - duży spadek liczby transakcji na rynku ziemi rolniczej

Przycisk

8 maja 2018 r.

 

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości o liczbie umów sprzedaży nieruchomości rolnych zawartych w 2017 rokuPrzycis

Przycisk

8 września 2018 r.

 

Minister Rolnictwa zapowiedział, że chce podnieść limit obowiązywania UKUR z 0,3 ha do 1 ha

Ziemia rolna nadal w cenie

zycisk

Przycisk

28 listopada 2018 r.

 

Analiza nowego projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

 

 

Rynek się kurczy

Przycisk

7 stycznia 2019 r.

 

Informacja o wielkości obrotu użytkami rolnymi w Polsce w 2017 roku.

Przycisk

Projekt nowelizacji UKUR w Sejmie

Przycisk

15 marca 2019 r.

 

Analiza wybranych propozycji zmian przepisów o obrocie ziemią.

Przycisk

22 kwietnia 2019 r.

 

Informacja o cenach gruntów ornych wg GUS w 2018 roku.

Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w 2018 roku

Przycisk

Ujeżdżanie ziemi, czyli jak władza regulowała rynek ziemi rolniczej

14 czerwca 2020 r.

 

Ewolucja interwencjonizmu państwa na rynku ziemi rolniczej w Polsce po 1989 roku

Przycisk

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496